Home

Kommunikációs kompetencia fejlesztése óvodában

kommunikáció, illetve a Kommunikációs készségfejlesztés az óvodában). Ezen tárg yak célja kettős: egyrészt a kommunikációs ismeretek bővítése, másrészt a pedagógusjelölte 1. Kommunikációs, értelmi, szociális képességek fejlesztése..44 2. Az olvasási képességek fejlesztése..44 3. Olvasási, értési, szó- és mondatalkotási, helyesírási, gondolkodási (értelmi A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségeit emeltük ki ebben a fejezetben. A pedagógiai programban, mint intézményi alapdokumentumban meg kellett fogalmazniuk az iskoláknak a Nat által deklarált és a saját képükre formált fejlesztési feladataikat A kognitív képességek fejlesztését szolgáló pszichomotoros mozgástanítás hatékonyságáról írtak Intala és munkatársai, akik 6-10 éves kor közötti gyerekeket vizsgáltak. Tesztet töltettek ki gyerekekkel, mely a nyelvi, a kommunikációs és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók kiszűrésére szolgált

(PDF) A kommunikációs készségfejlesztés feladatai a

 1. A mozgásos kompetenciák fejlesztése az óvodában A mozgás fontos szerepet tölt be az óvodások életében, ezért az óvodáknak ezt a területet hangsúlyosan kell kezelnie. A mozgásszegény életmódból adódó problémák egyre aggasztóbb képet mutatnak ennél a korosztálynál is, ahol a mozgásképességek, -készségek fejlődésének elmaradása komoly deficitet jelent
 2. Fejlesztő hatás: A verbális kommunikáció kifejezőkészségének fejlesztése, annak megtapasztalása, hogy bármilyen korlátozás mennyire megnehezíti a verbális kommunikációt. Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható
 3. denki másképp.

Pályázat azonosító száma: TÁMOP 3.1.7-11/2.-2011-0141 Pályázat címe: Referencia-intézmény kialakítása a SZONEK Bükkösdi Óvodában. Referencia intézményi működés feltételrendszerének fejlesztése. Kommunikációs terv. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Az óvodában dolgozó felnőttek beszéde egymás között is mintaértékű legyen. Az óvodai anyanyelvi-kommunikációs nevelés fő területei:- beszédhallás-figyelem fejlesztése,- beszédhallás-emlékezet fejlesztése,- beszédritmus fejlesztése,- grafomotoros képességek fejlesztése

 1. t a fejlesztés céljának és eredményének a megjelenítése; a játék-érzelem-erkölcs metodikai kapcsolatának érvényesítése
 2. 6. Az óvodás korú gyermekek szociális kompetenciájának fejlesztése a csoportban. 6.1 Bevezető a csoportok fejlődése és a szociális kompetencia fejlesztése témához; 6.2 A csoportok fejlődése. További ismeretek; 6.3 A szociális kompetencia fejlődése/fejlesztése óvodás korban. További ismeretek; 6.4 Konfliktusok az óvodai csoportba
 3. denekelőtt
 4. Az Európa Tanács 2002 tavaszán nyolc kulcskompetenciát határozott meg: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai, természettudományi és technológiai kompetencia az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásához kapcsolódó készségek, tanulni tudás, személyközi és állampolgári kompetencia, a vállalkozói szellem (Enterpreneurship) és a kulturális tudatosság kialakításához kapcsolódó készségek, képességek
 5. módszerei. A személyes, szociális és kognitív kommunikációs kompetencia képességbeli elemei és fejlesztési lehetőségük az óvodában. 14. Az óvodai tevékenységekben megnyilvánuló játékos tapasztalatszerzés értelmezése, speciális vonásai. A tanulásszervezés alapelvei, szervezeti keretei, formái, módszerei. 15

- A beszéd, a kommunikáció fejlesztése, melynek alapvető funkciója a kivitelező tevékenység, a megismerés, a gondolkodás és a tanulás szolgálata . - A gondolko dás bonyolult képességrendszerének fejlesztése, mint a viszonyítás, a Nyelvi és kommunikációs készségek játékos fejlesztése az alapozó szakaszban. A nyelvi és kommunikációs képességek befolyásolják az iskolai, a munkaerő-piaci és a társadalmi érvényesülést, a sikerességet, valamint a gyermek elégedettségét és önbecsülését. Működésük megalapozza a szóbeli és az írásbeli nyelvi jelrendszer értelmezését, tárolását és. A Mi(egy)Más -Szociális érzékenység fejlesztése a 14-18 éves korosztály körében - középiskolai pedagógusok szociális érzékenységének fejlesztése c. továbbképzés valamint a Módszertani Segédletek megalkotása során abból indultunk ki, hogy a szociális érzékenységet mint a szociális kompetencia részét. A kommunikációs kompetencia fejlesztése - Bihari . dennapi munkámban ; Kommunikáció fejlesztése az óvodában Takácsné Mészáros, Mária (2007) Kommunikáció fejlesztése az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Digitalizálás Sárospatak, Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Ka Szőke-Milinte Enikő (2005) A kommunikációs kompetencia fejlesztése. PPKE, Piliscsaba. A kommunikáció elmélete és gyakorlata BOV1100L Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer Népmesék az óvodai anyanyelvi- kommunikációs nevelésben A meseválasztás kívánalmai az óvodában.

A mozgásos kompetenciák fejlesztése az óvodában Ovonok

A szociális kompetencia azon tartalmait vizsgálták, amelyek az óvodai és az elemi iskolai lét alapját képezik. Ebbe a körbe tartozik a kapcsolatfelvétel, a társakhoz, a pedagógushoz való viszonyulás készsége, a feladatvállalás, a feladattartás készsége, valamint az elemi szintű szociális erkölcsi érzék • Digitális kompetencia • A hatékony, önálló tanulás • Szociális és állampolgári kompetencia • Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia • Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az emberi kommunikáció alapvető eszköze a nyelv, tehát az anyanyelvi kompetencia - a nyelvi-kommunikációs kompetencia fejlődése gyermekkorban, fejlesztés az óvodai tevékenységekben, összefüggése más nevelési területekkel - verselés, mesélés, bábozás, dramatizálás szerepe az olvasóvá nevelésbe

kompetencia fejlesztése sem, illetve az empatikus készség fejlesztése saját életmesék által. Samu Ágnes (2004) szerint inkább a személyes hangvételt igénylő szövegtípusok által érhető el megfelelő eredmény. Felhívja a figyelmet arra, hogy az írásgyakorlatoknak fontos szerepük van a személyiség fejlődésében Fejlesztési területek - értelmi - érzelmi nevelés, sport, zene, felfedezések. A gyermekek ismerkednek jelenségekkel, fogalmakkal, s önálló játéktevékenységeik során megtapasztalják a döntéshelyzeteket s a tudás birtoklásának nagyszerű érzését. Anyanyelv, szép beszéd. Környezetünk. Idegen nyelv Svetits Katolikus Óvoda, Debrecen ismeretek bővítése szociális kapcsolatok kialakítása kooperáció fejlesztése kommunikációs kultúra alakítása A szakmai kompetencia fejlesztése a nevelésért vállalt felelősségérzet a döntésképesség az emocionális érzékenység az intellektuális ismertek, képességek.

5. fejezet. A kommunikációs kompeenciák fejlesztése földrajztanulással 5.1. A kommunikációs kompetenciák értelmezése 5.2. A kommunikációs kompetenciák fejlesztése a földrajztanításban 5.2.1. A kommunikációs képesség a földrajz tantervekben 5.2.2. A kompetenciaterület fejlesztése funkciója és formái szerint 6. fejezet Kommunikációs (verbális nonverbális) A nyelvi kifejezőkészség fejlesztése a beszélgetések során, párbeszédes helyzetek teremtésével a kommunikáció gyakorlásának lehetősége. A nyelvi kifejezőkészség fejlesztése a beszélgetések során, segítő kérdésekkel az összefüggő, folyamatos beszéd gyakorlása

A mozgásos kompetenciák fejlesztése az óvodában Raabe

 1. Indikátorok Óvodai értelmezés Portfólió alapján Az óralátogatás alapján 2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 2.1. A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat, a
 2. Mozgásos kompetenciák fejlesztése az óvodában. A továbbképzés elméleti és gyakorlati tananyaga segítséget ad az óvodapedagógusok számra olyan ismeretek és jártasságok elsajátítására, melyekkel képessé válnak korszerű, élményt nyújtó, fejlődésorientált mozgásos foglalkozások megtartására. A képzés.
 3. őségi fejlesztése és a fiatalok fel
 4. tázás

Játékos feladatok a verbális és nonverbális kommunikáció

 1. kommunikációs képességeit tekintve is retardálttá válik. 1 A tehetség rendszerszerű fejlesztése nem az óvoda feladata. Természetesen sok kisgyermeknél már óvodáskorban észrevehetőek a kompetencia-területet sorol fel: (Lásd irodalom jegyzék) Az európai uniós.
 2. Az óvoda alapvető feladata a gyermekek szociális, érzelmi, nyelvi fejlesztése. Indoklás: Nyelvi kompetencia:-A nyelv a kognitív fejlődés alapja, a(z) (idegen) nyelvi kompetencia a sikeres élet kulcsa-A(z) (idegen) nyelv kulcskompetencia: az óvoda utáni tanulási folyamatban döntő szerepet játszik
 3. •szociális kompetencia fejlesztése: együttműködésre és önállóságra törekvés a társas és a tárgyi környezete felett. •tanulás megkezdéséhez szükséges tudás,képességek fejlesztése az óvodai élet személyiségtámogató többletei biztosításával: játékosság, élményszerűség, érzelm
 4. Magyar 1. A kommunikációs kompetencia fejlesztése a szóbeli nyelvhasználat területén. University. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Course. A játék pszichológiája és pedagógiája (ÓP17NA06A04) Uploaded by. Jobbágy Csongor. Academic year. 2015/201
 5. LIGET ÚTI ÓVODA Köszöntjük a honlapunkra látogatókat. A Liget úti óvoda a Művészeti nevelés kibontakoztatása során a szociális kompetencia folyamatos fejlesztése, a társadalmi a tolerancia és az őszinte kommunikáció, az értelmes kockázatvállalás, bátorság fejlődnek
 6. A kommunikációs kompetencia fejlesztésének lehetőségei az óvodában DOKUMENTÁCIÓ •Alapprogram → Helyi óvodai program → Éves nevelési terv → Fejlesztési tervek (negyedéves stb.), tevékenységi tervek (5-35 perc

CSICSERGŐK - G-Portá

 1. A kompetencia alapú óvodai programcsomag jellemzői Nemcsak komplexen, csomagként kezelve használható, de egyes elemei részenként is alkalmazhatók bármely legitim helyi nevelési programhoz A kompetencia alapú óvodai programcsomag elemei Elméleti alapvetések Komplex Fejlesztési- Tématervek Kiegészítő kiadványok, eszközök.
 2. t a szociális kompetenciák fejlesztéshez szükséges feltételek vannak jelen a folyamatban. Ugyancsak ehhez a területhez kapcsolódik a problémakezelés területe is, a.
 3. 12.00 Demján Ferenc (EKE): A kommunikációs kompetencia és a pedagógiai kommunikáció fejlesztése az általános iskolai digitális oktatásban 12.20 Már Orsolya - Már Edit (AJÁI, KLÁI): Nyelvi hátrány fejlesztése drámapedagógiai módszerekkel az óvodában. Hozzászólások, vita. 13.00 A konferencia zárás

Szociális és érzelmi készségek fejlesztése (SZÉF) iskolai keretek között 23 5. Tanulástámogató digitális alkalmazások 25 6. A szövegértés mint tanulási képesség fejlesztése 26 7. A tanulástámogató kommunikáció fejlesztése 28 8. Az óvoda-iskola közötti átmenet támogatása a korai iskolai lemorzsolódás megelőzés óvodai tevékenységforma keretében megvalósítandó feladatként határozza meg, rögzíti, hogy az anyanyelvi nevelés, az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen kell, hogy legyen, elvárás, hogy az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - fejlesztése az óvodában 1.sz. melléklet a 32/1997. (XI.5.) MKM rendelethez Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvei A kisebbségi óvodai nevelés hazánk egységes nevelési-oktatási rendszerének része, amely a 137/1996.(VII.28.) Az éneklési készség fejlesztése. Mondjon módszertani példát a tiszta éneklés gyakorlására kompetenciák fejlesztésére, in: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés I.évf. 2018. 3-4.sz, p. 24-32. Tancz Tünde: Népmesék az óvodai anyanyelvi-kommunikációs nevelésben. Anyanyelv-pedagógia. 2009/2

feladatrendszer fejlesztése / módszertani kultúránk fejlesztése, tehetséggondozás, • Kommunikáció, információ áramlás a 3 tagóvoda között • Kompetencia alapú óvodai programhoz kapcsolódó éves anyag tervezése • Ötlettár: a négy őselemhez (tűz, víz, föld, levegő) kapcsolódó játékgyűjtemény. figyelem, képzelet, gondolkodás) és kreativitás fejlesztése. Kiemelt jelentőségű az anyanyelv fejlesztése - helyes mintaadással - és a kommunikáció különböző formáinak alakítása. Az óvodai nevelésben a néphagyományok anyagából bizonyos válogatás eddig is érvényesült A Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szak-szolgálat, valamint a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú M űvészetoktatási In-tézmény kompetencia alapú oktatásának fejlesztése A család cím ű témahét A témahét id őpontja: 2009. november 23-27

Pála Károly :: Kompetencia alapú oktatási programcsomagok

4.4 Az óvodapedagógus tudás-struktúrája Pedagógus mestersé

Szakértői kommunikációs készsége fejlesztésének kérdéskörére is! A szociális funkció gyakorlása közben a kompetencia alapú nevelés alapján abból indulunk ki, hogy a kialakított képességek, készségek is csak akkor tudnak felszínre kerülni, ha gyerekeink társas kapcsolataikban is fejlettek, és különböző szerepeikben is megtalálják a helyüket mindenképpen szükség van ahhoz, hogy akár az óvodában, akár az iskolában megvaló-sulhasson a gyermekek, tanulók, aktív tanulása az összes tevékenységekben. Hiszen a köznevelési intézmények legfőbb célja olyan gyermeki, tanulói kompetenciák fejlesztése, amelyek kreatív alkalmazást tesznek lehetővé 4& 4.1.2. A&szociális&és&állampolgári&kompetenciák&fejlesztési&lehetőségei&földrajzQ tanulással& 4.2.&Az&interkulturális&kompetencia&és&fejlesztése. A moduláris, kompetencia alapú képzéshez szükséges helyi tananyagfejlesztés és az ehhez szükséges tanári kompetenciák fejlesztése a szakképző évfolyamokon tanító pedagógusok számára. 30. OKM-3/43/2008. D/351/2010. 12. 24. A projektpedagógia alkalmazása hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésében. 30. OK-410.

A szociális kompetencia fejlesztésének lehetőségei az

Anyanyelv-pedagógi

Szociális kompetenciák fejlesztése: 1.3.1. Közösség-fejlesztő, közösségépítő programok: Sport-foglalkozások Osztályszintű programok . Iskolai és óvodai szintű programok . Családi programok Óvodások - iskolások - szülők és pedagógusok közös tevékenykedése . Egyéb programok . Tanulmányi kirándulá 30 óra Óvodai IPR továbbképzési program (óvodapedagógusok, - tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer óvodai alkalmazására, 2010. 02.23 - 27., Egercsehii. 30 óra A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása - óvodai programcsomag, 2010.. 03 Kommunikációs képességek fejlesztése, szókincsbővítés (olvadás, rügyezés) Szülő, gyermek kapcsolat erősítése (A szülőkkel együtt látogatunk el az oktató központba.) Az óvoda és a külső partnerek kapcsolatának erősítése (Bodnár Bertalan Oktató Központ, Horváth Dénes Tájvédelmi őr, Mártély

Új Pedagógiai Szemle 2006 június - A szocialitás

Fejlesztési területek - Sashegy Óvod

A készségek, képességek, kompetenciák fejlesztése Az állampolgároknak a 21. században olyan tudásra, műveltségre, szakmai ismeretekre van szükségük, amelyek birtokában minőségi életet élhetnek mind pályájuk során, mind pedig magánemberként Irodalmi nevelés az óvodában. Szakmódszertani kérdések. OKKER Kiadó. Budapest. Dankó Ervinné 2005. Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. Óvodapedagógusok, tanítók és szülők könyve a három-hétévesek fejlesztéséhez. OKKER Kiadó. Budapest. Jankovics Marcell 2003. A mese háza és az ökotradíció. Ökotáj 31-32. kommunikációs képességek fejlesztése - kiemelten a meséléssel-verseléssel. Nézsa Gyermeki sodakert Óvoda OM: 202160 2618 Nézsa, Szondi út 48 A kommunikációs kompetencia fejlesztése . MeRSZ online okoskönyvtár Több száz tankönyv és szakkönyv egy helyen Online. Bárhol. Bármikor. Borgulya Ágnes, Somogyvári Márta Kommunikáció az üzleti világban. Olvasás Tartalomjegyzék - Tartalomjegyzék nem jeleníthető meg. A Karinthy Frigyes Óvoda pedagógiai programjáról. differenciáló módszertan és kompetencia-fejlesztő programok alkalmazásával, amelyet az óvodapedagógusok és egyéb szakemberek segítségével valósítunk meg, a kommunikációs nevelést, különös tekintettel az anyanyelvi nevelésre. A nevelésben alkalmazott speciális.

Mozgásos kompetenciák fejlesztése az óvodában Raabe

olvasó, gyakran egy-egy játék többféleképpen is hasznosulhat. A kommunikációs játékok, melyek célja a verbális és nonverbális kommunikációs készségek fejlesztése, sokszor ugyanúgy önismereti és csoportépítő funkciót is betöltenek, mint a kifejezetten csoportépítést célzó gyakorlatok Kommunikációs képességek fejlesztése 3-4; 4-5; 5-6 éves. Szociális képességek fejlesztése 3-4; 4-5; 5-6 éves. Testi képességek fejlesztése 3-4; 4-5; 5-6 éves. Labáth Ferencné: A sajátos nevelési igényű gyermek helye, szerepe a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése, alkalmazása során (Elméleti alapvetések. az anyanyelvi nevelés célja a beszédészlelés, beszédmegértés fejlesztése, nyelvi és kommunikációs képességeik kibontakoztatása Az óvodai élet keretei közti tevékenységek - játék, munka, vers-mese, ének-zene, énekes játék, rajzolás, mintázás, kézimunka, külső világ tevékeny megismerése, mozgás, tanulás. A módszer fejlesztő hatása: figyelem fejlesztése, kommunikációs képességek fejlesztése, gondolkodás fejlesztése, emlékezet fejlesztése, ismeretek bővítése, A kompetencia alapú óvodai programcsomag. Gilicze Zoltán: A szabálytudat és az iskolai előkészítés gyakorlati kérdései a játék-, erkölcs. állítva a további kommunikáció elé, és ezzel megakadályozva a probléma okozta feszültség csillapodását. Én-üzeneteket-kel történő kommunikáció Az én-üzenetek által tudatjuk a kommunikációs partnerünkkel, hogy hogyan érezzük magunkat, mi a szükségletünk, vagy mik az indítékaink

ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - kir

A részmodulban fejlesztendő kompetenciák Szociális kompetenciák: kooperációs képesség, szóbelis és vizuális kommunikáció, kifejezőképesség. Kézügyesség a nevelÉs nem mÁs, mint szeretet És pÉldaadÁs! pestalossi szent jÁnos katolikus Óvoda munkaterv 2019 - 2020 nevelÉsi Év a gyermek az ÖrÖm, a remÉnysÉg.gyenge testÉben van valami virÁgi, Ártatlan lelkÉben valami Égi, egÉsz kedves valÓja olyan nekÜnk, mint a tavaszi vetÉs: ÍgÉret És gyÖnyÖrŰsÉg. (gárdonyi géza).

kommunikációs képességek fejlesztése - gondolkodás rugalmasságának fejlesztése - segítség nyújtás kortárs csoporthelyzetekben - komplex kognitív fejlesztés - kommunikáció fejlesztése - beszéd és kifejezőkészség fejlesztése - szociális kompetenciák erősítése - grafomotorium fejlesztése 5 óra/ hét 3 A témahét a TÁMOP 3.1.4. -08/2-2009-0005 pályázati program keretében 2009. novemberében került kidolgozásra és kipróbálására. A gyermekek és az óvodapedagógusok tetszését is elnyerve 2010. december 7-13. között került újra megrendezésre az előző év sikeres tevékenységeit alapul véve, megújult tartalmakkal bővítve változásokra: az élményszerűség, a kommunikatív kompetenciák fejlesztése, az új tanítási módszerek kerülnek előtérbe. Az új elvárások az írás- és olvasástanítás kapcsán is kérdéseket vetnek föl. A konferencia célja, hogy lehetséges válaszokat fogalmazzon meg a 21. száza A Család- és Gyermekjóléti Központ az EFOP- 3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése pályázati felhívás kapcsán Számítunk Rád- Számíthatsz Ránk 2.címmel EFOP- 3.2.9-16-2016-00071 azonosító számmal megvalósuló tevékenysége. A program megvalósítási ideje: 2017. október 01. - 2019. március 31

A kommunikációs kompetencia fejlesztése : az általános kommunikációs készségek fejlesztésének elmélete és gyakorlata / Szerző: Szőke-Milinte Enikő Megjelent: (2007) A kommunikációs kompetencia szerveződése és fejlődése Szerző: Szőke-Milinte Enik - kommunikációs technikák széles körű alkalmazása, - a probléma-felismerés és -megoldás lehetőségét biztosító speciális kompetenciák kialakítása, - az egészségnevelés feladatainak alkalmazásképes tudása, - a 3-12 éves korú gyermekek testi fejlettségének és motorikus szintjének megismerését elősegít

Koptik úti óvoda Kovácsné Gersey ildikó Vörösmarty úti Tagóvoda Somogyi Lászlóné drámajáték eszközeivel a kommunikációs készség fejlesztése, a különbözőség - Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszert szeretnénk kidolgozni valamennyi kollégánk számára 2

Magyar 1. A kommunikációs kompetencia fejlesztése a ..

A kommunikációs kompetencia fejlesztése : az általános kommunikációs készségek fejlesztésének elmélete és gyakorlata / Szerző: Szőke-Milinte Enikő Megjelent: (2005) A kommunikációs kompetencia szerveződése és fejlődése Szerző: Szőke-Milinte Enik A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * szakmai együttműködés és kommunikáció; * vezetési és szervezetfejlesztési kompetenciák fejlesztése; * a pedagógiai folyamat tervezése; * szakmai tudás és szerepvállalási kompetenciák a gyakorlatban; * szakmai készségek és képességek 3. Az óvodai élet kommunikációs struktúrája. 4. Média- és nyelvhasználat óvodás korban. 5. Az anyanyelvi fejlődés sajátos formái. 6. Támogató hálózatok, az integráció és differenciálás módszerei. 7. Fejlesztő nyelvi játékok és speciális foglalkozási formák. KÖTELEZŐ IRODALOM

A NAT továbbra is kiemelt fejlesztési területként kezeli az információs és kommunikációs kultúrát, azaz az IKT alkalmazása kereszttantervi szinten is elvárt prioritás, amely alsó tagozaton kimondottan ajánlható, hiszen sokkal jobb fejlesztési lehetőségekkel bír, mint az önálló tantárgy kompetencia és a nevelés, a kötődési háló és szerepe a nevelésben, érdekérvényesítő szociális képességek fejlesztése. 6. A személyes kompetencia fejlesztése A személyes kompetencia fejlődési szintjei, önállóságra nevelés, egyéniségfejlesztés, affektív különbségek stb. 7. Az óvodai tanulá Példa: A 2007-es Nemzeti alaptanterv a következőkre fókuszál: A Nat a kötelező iskolázás időszakára fogalmaz meg érvényes értékeket, műveltségképet, tudás-, és tanulásértelmezést. Fejlesztési feladatrendszere szorosan kapcsolódik a kisgyermekkori fejlesztést orientáló Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott célkitűzésekhez Komplex vizuális alkotókészség fejlesztése Óvodai ének-zene tevékenység módszertana Beszédkultúra és kommunikációs készségfejlesztés Bevezetés a pedagógiába Angol nyelvi kompetenciák, készségek fejlesztése 1. Angol nyelvi készségek fejlesztése 2 Anyanyelvi kompetencia fejlesztése Célunk a jól érthető tagolt beszéd, verbális képességek fejlesztése a beszédértés alapozása, a közlésvágy felébresztése volt. Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelést, tartalma a nevelés eszközeinek és a gyermeki tevékenységrendszernek, ezért kiemelt jelentőséggel bír

A kommunikációs képesség vizsgálata, fejlesztési lehetőségei óvodában/elemi tagozaton 4. Nyelvi játékok szerepe az óvodai/alsó tagozatos anyanyelvi nevelésben. 5. A szóbeli szöveg megértésének diagnosztizálása és fejlesztése óvodában/elemi tagozaton 6 A foglalkozások kétheti rendszerességgel valósulnak meg a Mesevár Óvodában, délután, 30 perces időtartamban. A foglalkozásokat vezeti: Szilágyiné Szabó Judit /drámapedagógus. Munkaterv. 2013/2014 tanév. OKTÓBER. v Feszültségoldó, megfigyelőképességet fejlesztő játékok Üdvözöljük! Kistelek Városi Önkormányzat mint konzorciumvezető a Kisteleki Járás településeinek önkormányzataival, a Kisteleki Napsugaras Szociális Szövetkezettel, a Térségi Intézményi Társulással és a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményével konzorciumi partnerségben támogatást nyert az EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése a. Oktatási-nevelési-fejlesztési módszerek a kisgyermekkortól az ifjúkorig Az anyanyelvi fejlesztő játékok jelentősége az óvodai nyelvi-kommunikációs nevelésben Bekéné Zelencz Katalin: Innovatív tanítási módszerek A kognitív kommunikációs kompetencia tantervi vizsgálata a gimnázium 9-10. évfolyamá